Centrum voľného času Domček, Dolný Kubín

Centrum voľného času Domček, Dolný Kubín

Lucenkova 1209/18
02601 Dolný Kubín
IČO: 37810651

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Domček, Dolný Kubín

 

Úseky CVČ

 

1. Kultúrno-spoločenský úsek

 • Realizácia aktivít zameraných na poznávanie kultúrnych tradícií regiónov, medzinárodných vzťahov, rodinnej výchovy, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé a psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v tvorivých dielňach.
 • Obsahová príprava a uskutočnenie predmetových olympiád a súťaží (olympiáda slovenského jazyka a literatúry, jazykové olympiády, Hviezdoslavov Kubín, Slovenský slávik, dejepisná olympiáda)
 • V pravidelnej záujmovej činnosti hľadať nové formy, ktoré v súčasnosti nepracujú, ako ( divadelný ZÚ, žurnalistický s možnosťou vydávania vlastného časopisu pre deti a mládež vydávaného nepravidelne, hľadať vzťah k starým remeslám ako tkanie a paličkovanie)

 

2. Úsek telovýchovy a športu

 • Skvalitniť nábor a získať čo najväčší počet detí a mladých ľudí pre prácu v ZÚ, kde by sa rozvíjal talent a pohybové nadanie detí v oblasti telovýchovy  športu, ponúknuť nové ZÚ ako petanque, sebaobrana, basketbal dievčat a pod.
 • Skvalitniť realizáciu okresných kôl športových súťaží, podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času, vytárať podmienky  na trávenie voľného času
 • V rámci príležitostných aktivít uskutočniť pri ZŠ a ŠKD netradičné súťaže v termíne konania Dni športu. Naďalej realizovať pre ZŠ a SŠ podujatia ako „ Kubínska korčuľa, Beh oslobodenia, Malá mestská futbalová liga pre neregistrovaných hráčov“
 • Príležitostnú a servisnú činnosť obohatiť o podujatia zamerané proti obezite a zvýšeniu fyzického fondu detí a mládeže

 

3. Úsek prírodovedy, techniky a ekológie

 • naďalej rozvíjať u detí zručnosť formou pravidelnej záujmovej činnosti( ZÚ letecký modelári, automodelári ). Túto oblasť doplniť o ďalšie záujmové útvary ako elektromodelársky, plastické a dopravné modely. Uskutočniť súťaže v prezentácii ZÚ na úrovni regiónu ako aj Slovenska ( automodelári ).
 • Naďalej realizovať kontakt detí s činnosťou ZOO – klubu. Nadviazať na osnovy zoológie formou náučných chodníkov a exkurzií, zapojiť do pravidelnej činnosti čo najviac detí so záujmom o chov zvieratiek a rybolov. Spestriť činnosť ZOO – klubu o voľnočasové aktivity so zameraním o spoznávanie živej prírody.
 • V rámci náučných programov realizovať podujatia pri príležitosti Dňa Zeme so zameraním na spoznávanie prírody a jej ochranu. Tieto aktivity realizovať formou besied, aktivít v prírode a pod.
 • Zabezpečiť kvalitnú obsahovú a organizačnú prípravu okresných kôl, súťaží a predmetových olympiád v úzkej spolupráci so ZŠ.

4. Úsek voľnočasových  aktivít pre deti a mládež

 • Schválením zákona 245/2008 o výchov a vzdelávaní sa zvýšila veková hranica mládeže a to do 30 rokov. Rozšíriť aktivity zariadenia aj o takúto vekovú skupinu.
 • V súčasnosti s MMP DK vytvárať podmienky pre vhodné využívanie voľného času mladých ľudí v meste. Zamerať sa na nové formy vychádzajúc zo záujmov mladých ľudí.
 • Pravidelne realizovať príležitostnú činnosť pre mladých ľudí ( 2 podujatia mesačne ). Aktivity rozšíriť do klubovej formy ( klub DM, klub netradičných spoločenských hier). Dať priestor na samostatné organizovanie mladými ľuďmi.
 • Spolupracovať so subjektmi pracujúcimi s mládežou, participovať na spoločných podujatiach väčšieho charakteru s dôrazom na potreby mladých ľudí.
 • Zaviesť do praxe výchovné prvky zamerané na odstraňovanie patologických javov, prezentáciu proti drogám, alkoholu a fajčeniu. Zrealizovať podujatia formou besied, kvízov pre mladých ľudí s uvedeným obsahom. Možnosť pravidelných aktivít ako „ Kreslo pre hosťa“ s odborníkmi k uvedenej problematike.

5. ZOO klub

 • Ponúka predškolským zariadeniam, školským klubom náučné chodníky a odborné aktivity formou exkurzií v zariadení.
 • Poskytuje odbornú poradenskú službu v otázkach chovu exotického vtáctva, akvatera, hlodavcov, plazov. Vyčleňuje deň na tieto aktivity. Úzko spolupracuje s veterinárnou službou k otázkam chovu a stavu zimného inventára v ZOO – klube.
 • Legislatívne rieši otázku chovných zvierat a dopracúva podmienky pre ich chov.
 • Vytvára podmienky pre zimný chov včasným zabezpečením vhodného krmiva.
 • Hľadá možnosti z vlastných zdrojov a sponzorsky od poľnohospodárskych podnikov.
 • Upravuje vonkajšie priestory (záhradu, dvor) tak, aby boli vytvorené podmienky aktivity v týchto priestoroch (možnosť činnosti ZÚ – letná učebňa).

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PaedDr. Ján Pečeňák - riaditeľ CVČ Domček:

043/582 34 41


Zborovňa, ekonóm: 043/586 20 80


Mobil: 0908 927 245


e-mail: cvcdomcek@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit